Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń

 1. System dostępny pod adresem http://charzykowy-ryby.pl oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są e-zezwolenia wędkarskie na następujące okresy: 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 1 sezon. E-zezwolenie można zakupić na jedno jezioro lub wszystkie jeziora Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych. Obowiązują następujące typy e-zezwoleń: 2 wędki z brzegu, 2 wędki z łodzi, spinning z brzegu, spinning z łodzi, łowiectwo podwodne (konieczna karta łow. podwodnego).
 3. Przy zakupie zezwolenia na cały sezon przy takiej samej metodzie opłata za drugie jezioro wynosi 70%, na trzecie i każde następne 50%
 4. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych.
 5. Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z kartą wędkarską.
 6. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line (PayU):
  1. Płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. Opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,
  3. Opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.
 7. W ramach systemu PayU obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. Kartą płatniczą
  2. Przelewem elektronicznym
  3. Przelewem tradycyjnym
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
 9. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [Sprawdź płatność ].
 10. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 11. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych.
 12. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy tel. 52 398 80 18. Podmiotem udostępniającym sprzedaż e-zezwoleń jest Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000189318, REGON 090060785, NIP 5550005726.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy (zwanym dalej: „Gospodarstwo”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony Gospodarstwa znajdującej się pod adresem http://charzykowy-ryby.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usługi świadczonej przez Gospodarstwo, w tym przesyłania komunikatów lub informacji związanych z usługą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.


Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia
27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. Administrator Danych: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych  z siedzibą przy ul. Stawowej 1, 89-606 Charzykowy  NIP: 5550005726; REGON: 090060785 dalej „Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych ”
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:  W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: grcharzykowy@pro.onet.pl lub na adres Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych 
  z siedzibą przy ul. Stawowej 1, 89-606 Charzykowy     
 3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 • zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO (windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych),
 • archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • prowadzenie statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności),
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność),
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług
  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
  w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
  z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów),
 • obsługa zgłoszeń i wniosków na e-mail w tym  zapewnienie rozliczalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)

 

 1. Odbiorcy danych: Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

 

 1. Czas przechowywania danych: Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
 • dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 • dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
 • dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
 • dane dla celów marketingowych - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 • dane przekazywane w e-mailu - przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

 

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych - Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów
  i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podane danych jest dobrowolne.


Wykonanie i realizacja systemu e-zezwoleń - ryby24.com.pl